Ochana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)


Identifikačné a kontaktné údaje:
CK LIPKAventura, s.r.o.
Hradná 529/5, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 50538900
DIČ: 2120361342
Kontaktné údaje: lipkaventura@lipkaventura.sk, 0911 601 944


Účel spracovania osobných údajov
a) Poskytnutie služby – detské tábory, školy v prírode, lyžiarske kurzy, služby babysitting,
animácie. Služba sa poskytuje za účelom fakturácie dotknutých osôb – klientov.
b) Poskytnutím súhlasu dotknutej osoby – klienta, za účelom zverejnenia fotografií a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály, sociálne siete) v súlade s § 13 ods. 1 písm. a).
c) Zasielanie informácií o pripravovaných novinkách a akciách prevádzkovateľa – priamy
marketing.


Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti detských táborov a ich zákonní zástupcovia, klienti využívajúci službu babysitting, zástupcovia hotelov využívajúci služby animácie a babysitting, pedagógovia zodpovedajúci za školu v prírode alebo lyžiarsky kurz.


Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov:
a) Za účelom poskytnutia služby :
• detské tábory - spracovávajú sa osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, adresa dieťaťa, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotný stav, zdravotná poisťovňa, veľkosť trička, meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa zákonného zástupcu, telefónny a mailová kontakt zákonného zástupcu.
• babysitting - spracovávajú sa osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko dieťaťa, telefónny a mailový kontakt zákonného zástupcu, adresa miesta, kde je daná služba realizovaná, zdravotný stav dieťaťa, ktorému je služba babysitting poskytovaná
• animácie – meno a priezvisko klienta (fyzická osoba, právnická osoba, zamestnanci, konajúci v mene spoločností), telefónny a mailový kontakt, adresa miesta, kde je daná služba realizovaná
• školy v prírode – meno a priezvisko pedagóga, ktorý v mene školy organizuje zotavovacie podujatie, jeho telefónny a mailový kontakt, adresa školy, meno, priezvisko, číslo OP a trvalé bydlisko pedagógov zúčastnených na škole v prírode, meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zúčastnených žiakov pre ubytovacie zariadenie a v prípade záujmu aj pre účely cestovného poistenia
• lyžiarske kurzy - meno a priezvisko pedagóga, ktorý v mene školy organizuje zotavovacie podujatie, jeho telefónny a mailový kontakt, adresa školy, meno, priezvisko, číslo OP a trvalé bydlisko pedagógov zúčastnených na škole v prírode, meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zúčastnených žiakov pre ubytovacie zariadenie a v prípade záujmu aj pre účely cestovného poistenia
b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely: Fotografie a video materiál zobrazujúci tvár a činnosť dotknutej osoby.
c) Priamy marketing: Meno a priezvisko, emailová adresa.


Identifikácia príjemcov spracúvaných osobných údajov
Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejňovanie videí a fotografií dotknutej osoby za účelom propagácie v propagačných
materiáloch (katalógy, ponukové listy , web ponuka, sociálne siete) - na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.


Zdroje získaných osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).


Doba uchovávania spracúvaných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).


Ochrana vašich práv
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR


Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu a) je zákonnou požiadavkou / zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie služby – letné tábory, školy v prírode, lyžiarske kurzy, babysitting, animácie. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu b) je dobrovoľné a udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Voči poskytnutým osobným údajom podľa bodu c) môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.